Arbete

Vi tror att alla människor kan och vill bidra till vårt gemensamma samhällsbygge. Varje individs förmågor ska tas tillvara och komma till sin rätt på arbetsplatsen. Människors lust att arbeta ska främjas, men livet ska inte enbart bestå av jobb. Vi vill därför se en förkortning av normalarbetstiden. När vi får mer tid att leva ökar livskvalitén och folkhälsan, och dessutom kan fler dela på jobben om alla arbetar lite mindre.

Trygghetssystemen för anställda är formade utifrån en arbetsmarknad som inte längre är aktuell. Projektanställningar, vikariat och gig-jobb blir allt vanligare, inte minst för studenter som jobbar vid sidan av studierna, har sommarjobb eller är nya på arbetsmarknaden efter examen. Tillsvidareanställningar blir i mindre utsträckning norm bland unga arbetstagare och därmed saknar en stor del av arbetskraften den grundtrygghet som fastanställda har.

I arbetsmiljölagstiftningen likställs heltidsstudier med heltidsarbete, ändå omfattas inte studenter av regeringens arbetsmiljöstrategi. Det vill vi i Gröna Studenter ändra på, eftersom studenter också behöver en god arbetsmiljö för att klara av studierna och få en god kvalitet i utbildningen.

Sverige behöver ta bättre tillvara på den arbetskraft som kommer hit genom olika former av invandring. SFI-utbildningen behöver utvecklas och bli mer individanpassad för att bättre kunna förbereda individen för det liv hen vill skapa i Sverige. Tidigare utbildning ska valideras och snabbspår behövs inom fler yrkeskategorier så att individen snabbt lär sig språket inom det aktuella fältet och tar sig in på arbetsmarknaden tidigt.

Gröna studenter verkar för att

– Normalarbetstiden sänks, med målet att heltidsarbete innebär att arbeta 30 timmar i veckan.

– Skapa åtgärder som stimulerar minskad pendling på arbetstid.

– Skapa grundtrygghet för timanställda i offentlig verksamhet.

– Stärka Arbetsmiljöverkets preventiva arbete och förebyggande åtgärder för arbetsmiljön och yrkesskador för att minimera dess uppkomst.

– Uppdatera trygghetssystemen och arbetsmiljölagstiftning med syfte att skapa grundtrygghet för tillfälligt anställda, personer som har gig-jobb och timanställda.

– Studenter ska omfattas av regeringens arbetsmiljöstrategi.

– Fler och mer effektiva snabbspår för den som har utbildning från ett annat land, så att personens kompetens kan tas tillvara på arbetsmarknaden.

– Studier ska ligga till grund för A-kassa.