Bostäder

Det är uppenbart för de flesta att bostadsmarknaden i Sverige är långt ifrån välfungerande och boendesituationen för studenter är i flera svenska städer oerhört problematisk. Att hyrorna stigit de senaste decennierna parallellt med att det reala värdet på studielånet minskat bidrar ytterligare till studenters försämrade villkor. Det är lätt att se hur detta påverkar samhället negativt. Att komma till rätta med detta ligger i allas intresse.

Vill vi ha en långsiktigt konkurrenskraftig ekonomi med en välmående arbetskraft är det självklart att vi behöver studenter som har både tid och råd att fokusera på sin utbildning. Då behöver förutsättningarna att få ett studentboende förbättras betydligt, och därför vill vi ge Boverket i uppdrag att uppföra 15 000 klimatneutrala studentbostäder till år 2030.

Vi kan dock inte bara titta på tillgångssidan, utan måste också göra något åt efterfrågan. Första steget för en miljövänlig bostadspolitik är att säkerställa att det befintliga beståndet används så effektivt som möjligt. Därför vill vi på kort sikt se att långväga studenter prioriteras i utdelandet av studentbostäder. En student från Sveg som vill plugga i Göteborg har inte i närheten av samma möjligheter att hitta bostad som en infödd göteborgare.

För att komma tillrätta med bostadsbristen måste det även bli möjligt för studenter att efterfråga de bostäder som faktiskt finns och produceras. För att lyckas med det måste studenternas ekonomi stärkas. Idag söker de flesta studenter inte bostadsbidrag av oro för att bli återbetalningsskyldiga om de arbetar under sommaren, eller för att de är inneboende och därmed inte har rätt till bidrag. Gröna Studenter vill höja bostadsbidraget och göra det tillgängligt även för inneboende, samt för studenter enbart baseras på inkomster under terminen.

Gröna Studenter verkar för en bostadsmarknad där möjligheten att äga en bostad inte står och faller med dina föräldrars ekonomi. Då krävs det en bostadsmarknad där bostäder köps för att bo i, inte för att göra vinst.

Flera regelverk utgör idag onödiga hinder för bostadsbygget. Parkeringsnormen gör att yta som kan användas till fler bostäder istället måste avsättas för bilparkering, vilket ofta är onödigt när det gäller just studentbostäder. Istället borde en mobiliseringsnorm införas, som innebär att det ska finnas möjlighet att enkelt transportera sig till och från bostaden utan att behöva låsa normen till bilen som transportmedel. Besittningsrätten gör att personer som inte längre studerar kan bo kvar i studentbostäder, vilket gör att nya studenter inte kan ta del av billiga och anpassade bostäder. Att göra studentbostäder till en egen kategori i lagstiftningen kan underlätta för bostadsföretag att slippa regler som är onödiga specifikt för studentbostäder.

Gröna studenter verkar för att

– Ett succesivt avskaffande av ränteavdraget samt ett återinförande av arvs-, gåvo- och fastighetsskatten för att få en bostadsmarknad i balans.

– Statligt byggande av 15 000 klimatneutrala, i uppförande, och i drift energipositiva, studentlägenheter utspritt över de studentstäder där köerna är längst.

– Höja bostadsbidrag för studenter, enbart baserat på bidraget på terminsinkomster samt låta inneboende omfattas av det.

– Förtur till studentlägenheter ges till långväga studenter.

– Gör om parkeringsnormen till en mobilitetsnorm och gör studentbostäder till en egen kategori i lagstiftningen.

– Gör studentbostäder till en egen kategori i lagstiftningen och upphäv besittningsrätten efter avslutade studier eller maximalt sex år.