EU och världen

Gröna Studenter ser positivt på de möjligheter som bjuds inom EU-samarbetet, ett samarbete där inte minst studenter gagnas enormt genom möjligheter att resa och utbilda sig i andra delar av Europa. Inte minst finns stora möjligheter till att samarbeta för att motverka klimatförändringarna. Bindande utsläppsmål för EU:s medlemsländer behövs för att göra klimatarbetet starkare och mer effektivt, och genom detta skapa ett system där varje
medlemsland måste dra sitt strå till stacken. Klimattullar är även det ett effektivt verktyg för att stärka EU:s viktiga klimatarbete.

Gröna Studenter ser också den stora roll som EU spelar när det kommer till flyktingfrågor. Därför ställer vi oss starkt kritiska till de krafter inom EU-samarbetet som lobbar för mer restriktivitet i flyktingmottagandet. Vi vill se ett öppet och välkomnande Europa, med en rättvis flyktingpolitik där människor på flykt möts av medmänsklighet. EU behöver ett rättssäkert och humant flyktingsystem där människovärdet prioriteras högst.

I en värld där högernationalismen växer behövs den gröna rösten, både i Sverige och i världen, för att värna om mänskliga rättigheter och solidaritet med världens alla människor. Gröna Studenter vill se ett EU där medlemsstater ställs till svars för brott mot mänskliga rättigheter. Unionen ska använda de sanktionsmöjligheter som finns och ta tydligare ställningstagande mot medlemsländer som underminerar demokratin och går emot de grundläggande mänskliga rättigheterna.

Kvinnor i hela världen ska vara fria att själva bestämma över sina kroppar. EU bör införa en gemensam aborträtt som fastställer en lägstanivå som alla medlemsländer måste följa, med möjlighet till utökningar för de stater som vill gå längre i kampen för fri aborträtt. Svenskt och europeiskt bistånd ska gå till att stötta aborträtten och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter globalt. HBTQI-personer ska leva fria liv i hela världen, inget land
ska tillåtas införa eller upprätthålla HBTQI-fria zoner.

Den gröna ideologin är oförenlig med vapenexport och -produktion. Gröna Studenter verkar därför för ett totalförbud av vapenexport från Sverige och vill införa striktare regler för EU:s medlemsländer. EU ska inte ha ett gemensamt försvar och Sverige ska fortsatt stå utanför militära allianser som NATO.

Vi vet att det är världens allra mest fattiga och allra mest utsatta som drabbas hårdast när klimatkrisen slår till. Det är även de som har bidragit minst till klimatförändringarna som drabbas hårdast. När vårt samhälle ställs inför vår tids största utmaning, att möta klimatkrisen, behövs mer, inte mindre samarbete över landsgränser. I det arbetet bör även hänsyn tas till rättviseaspekten, dvs. att länder med historiskt och nutida höga utsläpp med goda möjligheter att ställa om tar större ansvar i miljö- och klimatarbetet.

Gröna Studenter verkar för att

– Förbjuda vapenexport från Sverige och införa demokrati- och fredskrav för vapenexport från EU:s medlemsländer.

– EU ska ha bindande utsläppsmål i linje med den senaste klimatforskningen, Parisavtalet och försiktighetsprincipen.

– Ett gemensamt, humant och rättssäkert flyktingsystem ska införas på EU-nivå med kvoter för varje land och en tydlig omfördelning, med möjlighet till asylansökan vid unionens gränser och ambassader.

– EU stiftar en gemensam aborträtt med en lägstanivå som medlemsländer får överstiga men inte understiga.

– Inget EU-land ska få införa eller upprätthålla HBTQI-fria zoner.

– Införa klimattullar inom EU och ställa långtgående bindande krav på miljöskydd, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden i samtliga EUs handelsavtal med andra länder.

– Reformera EU:s jordbruksbistånd och dess program för jordbruksstöd så att de främjar småskaligt, ekologiskt och hållbart jordbruk i Europa och globalt.

– Frånta länder som bryter mot grundläggande fri- och rättigheter deras EU-bidrag och rösträtt.

– När övriga sanktioner är uttömda utesluta medlemsländer som systematiskt bryter mot grundläggande fri- och rättigheter från EU.

– Sverige och EU ska verka för att Parisavtalet blir bindande.

– Det ska inrättas ett gemensamt internationellt juridiskt system för alla människo- rättskonventioner, med mandat att tolka och döma utifrån samtliga människorättskonventioner en stat har ratificerat.

– Tillgängliggöra och underlätta för studenter att välja hållbara färdmedel som tåg och buss till sin utbyten.

– EU ska utforska och implementera ekonomiska modeller som är kompatibla med de planetära gränserna.

– FN ska ta fram ett forskningsbaserat miljöcertifikat för produkter och tjänster.