Forskning

En fri forskning är en grundbult i en demokrati. Den fria forskningen undersöker, utvärderar och ger förslag på förändring utan en styrande politisk kompass. Vidare är den fria forskningen essentiell för att upprätthålla Sverige som ett av de mest innovativa länderna. Vid universiteten föds idéer som sedan kan växlas upp och tas med ut i näringslivet eller den offentliga sektorn. Därför värnar Gröna Studenter om den fria forskningens fortlevnad och utveckling.

En av de viktigaste åtgärderna för att stärka forskningen är att tillse att den har tillräckliga ekonomiska medel för att kunna utvecklas och erbjuda en bra arbets- och forskningsmiljö. För att värna den fria forskningen vill vi i Gröna Studenter därför höja budgeten för forskning och se höjda basanslag. Att arbeta med undervisning och forskning ska inte vara förknippat med en osäker anställning. Därför vill vi se fler trygga anställningar för den undervisande och forskande personalen på lärosätena. Därutöver har det idag blivit allt dyrare att publicera forskning i tidskrifter med högt anseende. Vi måste därför se till att publiceringsmöjligheterna för forskare säkras.

Högskolorna har tre lagstadgade uppgifter; utbildning, forskning och “den tredje uppgiften” som handlar om samverkan med det omgivande samhället så att forskningsresultat kommer till nytta. Den sistnämnda uppgiften, att sprida kunskap i samhället, är något som i idag inte sker på ett systematiskt sätt. Forskare bortprioriterar denna för samhället väsentliga del eftersom det många gånger saknas incitamentsstrukturer för att främja
kunskapsspridning.

Även inom lärosäten och i forskningen så finns samma diskriminerande strukturer som i övriga samhället. Kvinnor har högre utbildning, men det är ändå färre kvinnor som är professorer än män. Forskare utsätts för hat, hot och kränkningar av olika grupper när deras resultat ogillas. För att värna den fria forskningen och se till att inga röster tystas måste ett kontinuerligt arbete ske där alla diskrimineringsgrunder värnas.

För att forskningen ska kunna bistå det gröna samhällsbygget så behöver det finnas tillräckliga forskningsanslag för projekt som hjälper till att lösa klimat- och miljöproblemen, samt utrotningen av arter som leder till en minskad biologisk mångfald. Vidare måste forskningen också ha tillräckliga medel och incitament för att utveckla nya forskningsmetoder som kan användas istället för de djurförsök som görs idag. De nya metoderna som
hittills utvecklats har visat sig fungera bättre än de djurförsök som de ersätter. Det finns därför såväl etiska som ekonomiska och kvalitetsmässiga fördelar med att satsa på att utveckla nya djurfria metoder.

Länge har kvinnors hälsa varit nedprioriterad inom den medicinska forskningen. Ihop med att mycket forskning görs på försöksgrupper som enbart består av män, så har kvinnors hälsa och exempelvis särskilda biverkningar av mediciner inte fått tillräcklig uppmärksamhet. Ökade anslag måste därför till för att forska på kvinnors hälsa. En annan marginaliserad grupp vars hälsa fått stå tillbaka på grund av för lite forskningsresurser är HBTQI-personer. Särskilt transvården behöver utvecklas genom mer forskning.

Gröna studenter verkar för att

– Forskningsbudgeten ska höjas.

– Basanslagen till forskning ska höjas.

– Ett tryggare anställningssystem för undervisande och forskande personal utvecklas.

– En stor del av de fasta anslagen bör gå till att lösa problemen med klimat, miljö och minskad biologiskt mångfald.

– De riktade anslagen till djurfri forskning ska höjas.

– Mer pengar ska riktas mot forskning om kvinnors hälsa.

– Mer pengar ska riktas mot forskning på transvård och transpersoners hälsa.

– Införa incitament som leder till ökad samverkan mellan högskolorna och samhället för att stärka “den tredje uppgiften”.