ETT FRISKT SAMHÄLLE på en välmående planet

Sjukvården och insatser för jämlik folkhälsa har alltför länge blivit för lågt prioriterat. Det har lett till personalbristen som vi nu ser inom vården, och onödigt lidande och förtida dödsfall som kunde ha förhindrats.

Vi kan få fler att vilja jobba inom vården genom att höja lönerna och förbättra arbetsvillkoren. Det går även att öka jämlikheten så att alla får förutsättningar till en god hälsa och tillgång till bästa möjliga vård.

Vår hälsa påverkas av planetens mående och tvärt om. Idag gör exempelvis produktionen och konsumtionen av mat både oss själva och våra ekosystem sjuka, och förbränningen av fossila bränslen likaså.

I ett hälsofrämjande samhälle tar vi hand om både människor, växter och djur. För det behövs politik som ställer om samhället så det blir fossilfritt och matsystemen till att gynna hälsan för allt och alla.

Vi i Gröna Studenter kräver följande åtgärder

– Anpassa samhället för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik.

– Öka fokuset på livskvalitet som politiskt mål när vi utvecklar städer.

– Fler grönområden i tätorter.

– Gör hållbar mat till standard inom skola, vård och omsorg.

– Stärka arbetet mot matsvinn i alla led – från jord till bord.

– Höj löner till sjuksköterskor och barnmorskor.

– Se över behovet för lönehöjning i andra vårdyrken.

– Riktade anslag för forskning om kvinnors hälsa och transvård/-hälsa.

– Inför ett nationellt folkhälsoprogram för jämlik hälsa.

– Ge ökat stöd till kommuners och regioners hälsofrämjande arbete.