Högre utbildning

Kunskap är makt och för att makten ska kunna delas mellan alla människor måste alla också få tillgång till kunskap. Universitet, högskolor och folkhögskolor har därför en viktig roll i samhället. Sverige ska fortsatt vara en ledande kunskapsnation och främja människors lust att lära. Vägarna till högre utbildning behöver bli fler för att öka mångfalden på våra lärosäten och skapa möjligheter för fler grupper i samhället att vidareutbilda sig.

Alla lärosäten ska ha en hög och likvärdig kvalitet. En avgörande faktor för utbildningens kvalitet är hur mycket resurser den tilldelas. Där har politiken länge legat långt ifrån det som krävs. När antalet utbildningsplatser ökas måste resurser skjutas till och fördelningssystemet bör matcha lärosätenas olika behov. För att säkerställa att högre utbildning kan erbjudas i hela landet och till en mångfald av studenter vill vi att lärosätens ersättningsbelopp baseras på utbildningsrelaterade behov istället för genomströmning.

Ett viktigt sätt att säkerställa utbildningens kvalitet är att höja anställningstryggheten för lärarna och öka studenternas tillgång till sina lärare. Högskoleverket menar att en bidragande orsak till att en tredjedel av studenterna studerar mindre än 40 timmar i veckan är utbildningarnas bristande andel lärarledd undervisning. Vi vill både ge studenterna mer tid med sina lärare och höja lärarnas pedagogiska kompetens. Gröna Studenter vill höja basanslagen och att mer resurser läggs på tryggare anställningar för lärare. Med trygga lärare som får starkare incitament att stanna kvar i akademin höjs utbildningens kvalitet. Även studentkårernas roll är viktig för att hålla en hög nivå på utbildningen och deras resurser behöver stärkas, inte minst för att skapa en rolig och meningsfull studietid för studenterna.

Den ökade digitaliseringen i samhället skapar möjligheter för att utveckla både distansoch campusförlagd undervisning. Det digitala materialet ska inte utgöra ett hinder i undervisningen, utan vara tillgängligt och pedagogiskt anpassat för alla typer av studenter. Möjligheten till distansstudier ökar tillgängligheten till kunskap och minskar krav på geografisk närhet till lärosätet. Distansutbildningar bör anpassas så att de går att genomföra även för den som bor i en annan tidszon eller för personer med funktionsnedsättning.

Gröna studenter verkar för att

– Skapa ett resursfördelningssystem där utbildningarnas ersättningsbelopp baseras på studenternas utbildningsrelaterade behov.

– Den lärarledda undervisningstiden ska vara i snitt minst 15 timmar per vecka.

– Höja basanslagen till lärosätena med syfte att öka lärarnas anställningstrygghet.

– Inför en grundutbildning i högskolepedagogik som är obligatorisk för doktorander och en del av befintliga lärares kompetensutveckling.

– Resurser till studentkårerna och dess paraplyorganisationer ska utökas.

– Utöka möjligheterna till distansstudier för en förbättrad tillgänglighet och minskat krav på geografisk närhet till lärosätet.

– Pengar öronmärks för att både utveckla digitaliseringen av högre utbildning och tillgänglighetsanpassa utbildningsmaterialet.