9. Jämställdhet och jämlikhet

Villkor ska vara lika för alla människor oavsett var i Sverige och vilken stadsdel en bor i. Med dagens takt kommer det dröja mer än 20 år innan kvinnor och män tjänar lika mycket för lika arbete i Sverige. Det är orimligt i ett land som stolt kallar sig världens mest jämställda. Vi behöver göra mer, och vi behöver göra bättre. Gröna Studenter verkar för att Sverige ska bli ett jämställt land, på riktigt, där alla har samma rättigheter och möjligheter, och där kvinnors rätt till sina egna kroppar skyddas.

Kvinnor och män är jämställda på svensk arbetsmarknad – till dagen kvinnan skaffar barn. Svenska kvinnor tar ut 70% av föräldraledigheten, vilket gör att kvinnor halkar efter på arbetsmarknaden, tappar karriärmöjligheter och förlorar inkomst. Kvinnor ska vara trygga, både i hemmet och ute i samhället. De som utsätts för våld måste få samhällets skydd och stöd, kvinno- och tjejjourer måste stärkas. Pojkar och män skadas också av patriarkala strukturer. Den skadliga machonorm som pojkar tvingas in i behöver motverkas med ökad normkritisk pedagogik i skolan. Psykisk ohälsa är utbrett i många grupper i samhället och i självmordsstatistiken är män överrepresenterade. Mansjourer måste stärkas för att hjälpa män som behöver hjälp att hantera kriser eller arbeta bort skadliga beteenden.

Gröna Studenter är ett studentförbund. Vi ser ett stort behov av fler och bättre möjligheter för studenter att kunna studera och samtidigt bilda familj. Därför vill vi att föräldrapenningen för studenter ska höja. Vi vill också att varje lärosäte har tydliga åtgärder för att förhindra diskriminering och motverka sexuella trakasserier.

Gröna Studenter står upp för demokrati och alla människors lika värde. Rasism, hat och sexism måste motverkas. Vi vill att Sverige markerar tydligare mot extremism och följer FN:s råd att förbjuda rasistiska och nazistiska organisationer, bland annat Nordiska motståndsrörelsen. I Sverige har situationen för HBTQI-personer förbättrats de senaste decennierna, men mer måste göras. På flera håll i Europa och världen går utvecklingen åt helt fel håll och vi måste säkerställa att samma sak inte händer här hemma. Ändringen av könstillhörighetslagen måste komma på plats så att ett tredje juridiskt kön inrättas, föräldrabalken ska göras könsneutral och krafttag måste tas för att öka psykiskt välmående hos HBTQI-personer.

Gröna Studenter tror att skolan kan spela en stor roll i att motverka strukturella ojämlikheter i samhället. Vi måste aktivt arbeta för en mer jämlik skola som skapar goda förutsättningar för alla elever oavsett var man bor eller kommer ifrån. Normen för skolan bör vara att individer som riskerar att råka illa ut, i form av att hamna i utanförskap, kriminalitet eller bara riskerar att få dåliga livsutsikter, indikationer på att individen riskerar detta behöver tidigt noteras och vändas till en positiv utveckling.

Gröna studenter verkar för att

– Föräldrapenningen ska höjas för studenter som saknar tidigare arbetsinkomst och som har barn.

– Högskolorna ska ha bindande antidiskrimineringsplaner och ska kunna genomföra sanktioner mot enskilda institutioner om de bryter mot dessa.

– Stärka kvinno- och tjejjourer genom höjda anslag och med bättre långsiktighet i finansieringen.

– Stärka och öka antalet mansjourer runtom i landet.

– Nazistiska och rasistiska organisationer, som Nordiska motståndsrörelsen, förbjuds.

– Inför ett tredje juridiskt kön.

– Gör föräldrabalken könsneutral.

– Ta fram en nationell strategi för att motverka psykisk ohälsa hos HBTQI-personer.

– Inför extra resurser för elever med behov av läxhjälp.

– Ekonomiska medel till skolor ska behovsprövas och användas där det gör mest nytta.