Klimat och miljö

Med Miljöpartiet i regering har Sveriges klimatarbete tagit fart, men betydligt mycket mer behöver göras. En överväldigande mängd av klimatforskare konstaterar att Sveriges nuvarande klimatmål om nettonollutsläpp till år 2045 är långt ifrån tillräckligt. Klimatarbetet behöver ökade resurser och regeringen bör ansvara för godkännande av nyetableringar av verksamheter med stora utsläpp. Nya ekonomiska modeller som är kompatibla med de planetära gränserna bör undersökas och implementeras.

De kommande decennierna kommer våra beteenden att behöva ändras enormt. Samtidigt kan det aldrig vara upp till den enskilda individen att lösa klimatfråga. Det är politikens ansvar att skapa förutsättningar för en rättvis omställning som motverkar miljöförstöringen utan att lämna utsatta grupper bakom. Beslutsfattare måste sätta tydliga spelregler för marknaden och ställa krav på producenter. Vilket val som är bäst för klimatet ska aldrig tillåtas vara otydligt för konsumenten. Därför är det viktigt att näringslivet är en del av klimatomställningen och tar sitt ansvar. Inget företag ska kunna marknadsföra sig som grönt eller hållbart utan att leva upp till detta i praktiken. Inga offentliga subventioner ska gå till miljöförstörande verksamhet, och de offentliga investeringarna i klimatomställningen måste öka dramatiskt. Sverige och Europa ska vara ledande krafter för klimaträttvisa.

Det fossila ska fasas ut och ersättas av det förnybara. För att styra marknaden mot mer förnybara alternativ bör tydliga tidsgränser för nyförsäljning av personbilar och tyngre fordon införas. Energisektorn är på god väg att ställa om till 100 procent förnybart, men även fjärrvärmesystemen och de effektreserver som används vid energibrist behöver bidra till minskade utsläpp. Även jordbruket behöver ställa om och använda mer hållbara metoder, inte minst för att binda kol och dämpa växthuseffekten.

Världen befinner sig i en artkris. Skogen är en nyckel till att både främja biologisk mångfald och binda koldioxid. Stora kalhyggen är skadliga för djur, natur och klimatet. Den statligt ägda skogen ska skyddas genom ändrade ägardirektiv för Sveaskog. Naturens pollinatörer hotas av storskaligt jordbruk, klimatförändringar och skogsskövling och behöver skyddas för att säkra matförsörjningen för framtida generationer.

Gröna studenter verkar för att

– Sveriges klimatmål är världens mest ambitiösa och att Sverige visar klimatledarskap med biståndet som verktyg och transnationella organisationer som forum.

– Snarast öka klimatbudgeten till minst 50 miljarder kronor per år.

– Förbjuda nyförsäljning av personbilar, mopeder och motorcyklar som går på bensin och diesel senast år 2025.

– Förbjuda nyförsäljning av tyngre fordon som går på bensin och diesel senast år 2030.

– Marknadsföringslagen ska ha ett reviderat klimatfokus som skulle innebära att företag kan fällas för falsk marknadsföring vid greenwashing.

– Ägardirektiven för Sveaskog ska innefatta miljö- och klimatkrav samt förbjuda kalhyggen, för långsiktigt säkerställande av biologisk mångfald.

– Det ska krävas regeringsgodkännande vid all ny verksamhet som genererar över 100 000 ton koldioxidekvivalenter per år.

– Göra effektreserven förnybar.

– Införa skatt på matsvinn för matvarubutiker.

– Införa kraftiga incitament för 100 procent förnybara konsumtionsvaror.

– Halvera fjärrvärmens utsläpp till 2028 och eliminera dem till 2033.

– Producentansvaret förstärks så att material kan återanvändas och återvinnas.

– Plast tas bort från restavfallet.

– Jordbruksbidrag riktas till bönder som vill ställa om till ett ekologiskt och mer hållbart jordbruk.

– Skyddet för pollinatörer stärks och utökas.

– Klimatåtgärder ska genomföras oavsett om de är kompatibla med fortsatt tillväxt eller inte.

– Att AP-fonderna divesteras.