Kallelse till riksårsmöte för Gröna Studenter

Den 6-7 mars 2021 är du som medlem varmt välkommen att vara med på Gröna Studenters riksårsmöte. Det sker digitalt och har förutom nedan dagordning spännande gäster och föreläsningar. Programmet skickas ut när det närmar sig. 

Alla medlemmar i Gröna Studenter har närvaro-, yttrande-, yrkande- och rösträtt på årsmötet. Stödmedlemmar har närvaro- och yttranderätt.

Handlingarna kommer att vara dig som medlem tillhanda senast 4 veckor innan årsmötet. För att vi i riksstyrelsen ska hinna behandla era motioner innan utskicket av handlingarna behöver ni mejla dessa senast den 16 januari till sofia.kamlund@mp.se. Läs mer

Senast den 16 januari kan ni även svara på remissen för Gröna Studenters idéprogram. Ni hittar utkastet här och svarar via detta formulär.

Innan den 31 januari finns möjligheten att nominera och kandidera till Gröna Studenters förtroendeuppdrag. Läs mer

Anmäla dig till riksårsmötet här. Efter anmälan får du länken till mötet. 

Hoppas att vi ses på riksårsmötet!
Med vänliga hälsningar
Riksstyrelsen

Dagordning för mötet

 • Mötets öppnande
 • Val av mötesordförande, mötessekreterare, protokolljusterare
 • Beslut om mötet behörigen kallats
 • Fastställande av dagordning
 • Fastställande av arbetsordning
 • Presentation av verksamhetsberättelse
 • Presentation av ekonomisk berättelse
 • Presentation av revisionsberättelse
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Behandling av verksamhetsplan
 • Revidering av budget
 • Behandling av stadgar
 • Behandling av övriga propositioner
 • Behandling av motioner
 • Val av språkrör
 • Val av sammankallande
 • Val av kassör
 • Val av styrelseledamöter
 • Val av revisor
 • Val av valberedning
 • Mötets avslutande