Kallelse till riksårsmöte för Gröna Studenter

Den 6-7 mars 2021 är du som medlem varmt välkommen att vara med på Gröna Studenters riksårsmöte. Det sker digitalt och har förutom nedan dagordning spännande gäster och föreläsningar. Programmet skickas ut när det närmar sig. 

Alla medlemmar i Gröna Studenter har närvaro-, yttrande-, yrkande- och rösträtt på årsmötet. Stödmedlemmar har närvaro- och yttranderätt.

Handlingarna hittar ni här. De kan komma att uppdateras fram till mötesdagen.

Anmäla dig till riksårsmötet här senast den 26 februari. Efter anmälan får du länken till mötet. 

Alla medlemmar har fått inbjudan till VoteIT där ni redan kan gå in och delta i diskussion och lämna en del förslag och yrkanden. Hör av er till info@gronastudenter.se om ni inte har fått mejlet.

Hoppas att vi ses på riksårsmötet!
Med vänliga hälsningar
Riksstyrelsen

Dagordning för mötet

 • Mötets öppnande
 • Val av mötesordförande, mötessekreterare, protokolljusterare
 • Beslut om mötet behörigen kallats
 • Fastställande av dagordning
 • Fastställande av arbetsordning
 • Presentation av verksamhetsberättelse
 • Presentation av ekonomisk berättelse
 • Presentation av revisionsberättelse
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Behandling av verksamhetsplan
 • Revidering av budget
 • Behandling av stadgar
 • Behandling av övriga propositioner
 • Behandling av motioner
 • Val av språkrör
 • Val av sammankallande
 • Val av kassör
 • Val av styrelseledamöter
 • Val av revisor
 • Val av valberedning
 • Mötets avslutande