RÄTTVIS OMSTÄLLNING INOM PLANETENS GRÄNSER

Hur vår generation agerar avgör hur livet på Jorden kommer att se ut för oss och framtida generationer. Klimat- och miljökrisen är vår tids ödesfråga och Sverige har en viktig roll att spela i att skapa en framtid att längta till.

I Sverige minskar utsläppen på tok för långsamt, men det ska inte vara upp till enskilda individer att lösa klimatfrågan: politiken har ett ansvar för att skapa förutsättningar för en rättvis omställning. Vi som studenter vet att kunskapen finns där – nu krävs att vi omsätter den i handling!

Vi måste minska både på utsläppen som sker inom landets gränser och utsläppen som vi orsakar utomlands. Och länder som historiskt redan har använt en oproportionerligt stor del av världens koldioxidbudget, så som Sverige har gjort, ska gå före och visa vägen i omställningen.

Klimat och miljö hänger ihop. Klimatåtgärder får inte ske på bekostnad av motståndskraftiga ekosystem. Målet är ett gott liv för alla inom planetens gränser, där en frodande natur samexisterar med välmående samhällen!

Vi i Gröna Studenter kräver följande åtgärder:

– Utöka och subventionera kollektivtrafiken.

– Styrmedel för att få till en rättvis och inkluderande omställning

– Inför en styrande nationell koldioxidbudget.

– Sätt nära nollutsläpp år 2035 inkl. produktion och konsumtion.

– Se till att offentlig upphandling är i linje med 1,5-gradersmålet.

– Gör fler kolsänkor genom bland annat återskapande av våtmarker.

– Skydda den biologiska mångfalden i Sveriges skogar.