Studenters hälsa

Studietiden blir meningsfull när studenter mår bra och studierna främjar lusten att lära. Tyvärr är detta inte fallet för alla studenter. Den psykiska ohälsan bland unga vuxna har mångdubblats de senaste två decennierna. En ansträngd ekonomi och svårigheter att hitta bostad i anknytning till studieorten är starkt bidragande till ökad stress. Detta påverkar också vad och var studenten väljer att läsa. Trygghetssystemen i Sverige är föråldrade. Våra gemensamma försäkringar är uppbyggda med utgångspunkt i löntagares behov och villkor, vilket gör försäkringarna dåligt anpassade för stora grupper i samhället. Nyanlända svenskar, arbetslösa och studenter kan idag inte räkna med samma stöd från samhället som en lönearbetare. Studenter har länge kämpat för ökad trygghet vid sjukdom och arbetslöshet utan att se någon förändring.

Den student som idag behöver avbryta sina studier till följd av sjukdom möter en djungel av regler att orientera sig genom. Karenstiden för studenter är en månad lång medan löntagarens karenstid endast är en dag. Under sommaruppehållet förväntas studenten söka arbete även när studenten ifråga är sjukskriven från sina studier. När en student blir sjuk finns det ingen tydlig part som har ansvar för studentens rehabilitering. Dessutom så är stödet från Försäkringskassan i det nuvarande systemet kopplat till uttag av studiemedel. En student som valt att inte ta studiemedel och som blir sjuk, arbetslös eller blir förälder får därmed svårt att trygga sin försörjning. De sociala trygghetssystemen behöver reformeras så att även studenter får en trygg studietid och det stöd av samhället som behövs. Den student som har studiemedel och blir sjukskriven kan få sitt studiemedel som sjukersättning. Det här är en olycklig modell då en stor del av denna summa är ett lån som ska betalas tillbaka. Det kan även riskera att leda till förlorad studietid i framtiden, då antalet terminer med studiemedel är begränsat.

En stor del av studentens vardag innebär mycket stillasittande. Forskning visar att fysisk aktivitet främjar såväl det fysiska och psykiska välmåendet som koncentrationen. Gröna Studenter vill att studenter, likt arbetstagare, ska erbjudas friskvård för att öka studenters fysiska aktivitet. I längden kan det leda till ett ökat välmående, färre avhopp och högre kvalitet i utbildningen.

Gröna studenter verkar för att

– Förtydliga rehabiliteringsansvaret för sjukskrivna studenter.

– Reformera de sociala trygghetssystemen vid studier, så att de liknar motsvarande system för lönearbete i så stor utsträckning som möjligt.

– Skapa en bättre koppling mellan lärosätena, studenthälsan och primärvården och mer resurser till uppföljande och förebyggande arbete.

– Friskvård för studenter införs.

– Att heltidsstudier likställs med heltidsarbete för rätt till sjukersättning från Försäkringskassan.