Välfärd

Vi människor är unika och har olika behov vid olika skeden i våra liv. Valfrihet inom välfärden främjar individens frihet att själv välja vilken typ av verksamhet som matchar ens behov bäst. Skattepengar i välfärden ska dock gå till verksamheten, inte delas ut som vinst till bolags- och aktieägare. Sverige är unikt med sitt system att låta fristående aktörer ta ut en obegränsad vinst från verksamheter i välfärden. Överskott i skattefinansierad välfärd
ska återinvesteras och komma brukarna till del genom en hög kvalitet på verksamheten.

En god utbildning är den bästa investering ett samhälle kan göra för sina medborgare. Utbildning gör oss friskare, lyckligare och friare. Idag finns ett stort problem med en skolsegregation som skapar klyftor i samhället. Lärarbristen är stor, den psykiska ohälsan hos barn och unga utbredd och på flera skolor är måluppfyllelsen låg. För att alla skolor ska vara bra skolor krävs krafttag för att komma åt problemen i skolan. Alla elever ska få det
stöd de behöver i skolan. För att vuxna ska söka sig till och stanna kvar i utbildningsväsendet måste villkoren för skolpersonal förbättras. Lärarlönerna bör höjas och de riktade statsbidragen bör ersättas med generella statsbidrag som i högre grad fördelas efter huvudmännens socioekonomiska förhållanden. Elevhälsan och specialpedagogiken måste stärkas så att barn med extra behov kan fångas upp tidigt och rätt insatser kan göras i tid.

För att säkerställa en likvärdig utbildning och bedömning bör nationella prov anonymiseras och rättas centralt, så att de ger en neutral och rättvis bild av elevernas kunskapsnivåer. Uppgifter om skolresultat och betyg ska inte kunna döljas som affärshemligheter, därför bör även fristående skolor omfattas av offentlighetsprincipen.

Tillgången till vård ska avgöras av behov, inte plånboken. En god kvalitet i sjukvården är avgörande för människors liv. Ingen ska behöva nekas vård för att det inte finns tillräckligt med personal eller plats. Primärvården behöver stärkas och lönerna för sjuk- och undersköterskor höjas. Även löner för andra vårdyrken bör ses över. Sjukhus måste finnas över hela landet och medborgarna ska kunna lita på att de finns där när man blir sjuk. Därför vill vi återinföra stopplagen, så att varje län alltid har minst ett regionalt sjukhus som drivs i offentlig regi. Sjuk- och hälsovården ska se till hela människan, därför vill vi bland annat att tandvård ska räknas som sjukvård.

Den psykiska hälsan hos många unga blir allt sämre. Många grupper, däribland HBTQI-personer, utmärker sig med särskilt dålig psykisk hälsa. En persons bostadsort eller skola ska inte bestämma hur bra vård en HBTQI-person får, oavsett om det handlar om vård inom primärvård, på sjukhus eller stöd hos kurator eller annan skolhälsovård.

Gröna studenter verkar för att

– Överskott i skattefinansierad välfärd ska återinvesteras i verksamheten, inte tas ut som vinster till privata aktörer.

– Nationella prov ska anonymiseras och rättas centralt.

– Friskolor ska omfattas av offentlighetsprincipen.

– Lärarlönerna höjs och de riktade statsbidragen ersätts av höjda generella statsbidrag som i högre grad fördelas utifrån huvudmännens socioekonomiska förhållanden.

– Statliga bidrag riktas till att stärka elevhälsan och specialpedagogiken.

– Primärvården stärks med riktade statliga bidrag till att öppna fler vårdcentraler där behoven är störst.

– Lönerna för sjuk- och undersköterskor höjs och att behoven för andra vårdyrken ses över.

– Stopplagen ska återinföras och stärkas.

– Verka för att det ska finnas psykolog tillgänglig på alla vårdcentraler i Sverige.

– Inför ett journalsystem för all vård.