”Klockan är fem i tolv. Alarmet har gått. Det är dags att vakna nu.” Med de orden inleder vi vårt valmanifest 2022 för att spegla brådskan i omställningen. Totalt lyfter vi trettio krav i valrörelsen inom områdena rättvis omställning, tryggt studentliv och friskt samhälle.

Klimatnödläge och det sjätte massutdöendet på jorden. Miljarder människor drabbas redan idag, och de som har släppt ut minst drabbas värst. Takten i omställningen måste öka markant. Genom att ta ansvar här och nu kan vi trygga en beboelig jord.

#1 Inför en nationell koldioxidbudget med en årlig utsläppsminskning i linje med 1,5 °C och rättviseaspekten.

#2 Minska utsläppen från offentlig verksamhet och upphandling till nära noll senast 2030.

#3 Inför en omställningslag för att fasa ut och förbjuda fossila verksamheter till senast 2030.

#4 Säkerställ fungerande trygghetssystem och skyddsnät under omställningen.

#5 Utöka och subventionera kollektivtrafiken i hela landet.

#6 Satsa på havsbaserad vindkraft, och stärk solcellstödet till hushåll och företag.

#7 Genomför en omfattande satsning för att återställa utdikade våtmarker.

#8 Ställ om till hållbart hyggesfritt skogsbruk och skydda Sveriges naturskogar.

#9 Utöka andelen jordbruksbidrag som går till ekologiskt hållbart jordbruk.

#10 Förbjud linjära affärsmodeller med slit och släng, för omställning till en cirkulär ekonomi.

I takt med att vi ställer om till ett hållbart samhälle ändras kraven på arbetsmarknaden. Det ökar behovet av högre utbildning och gör att fler behöver omutbilda sig senare i livet. För att möta utvecklingen är det nu centralt att förbättra studenternas villkor.

#1 Inför minst femton timmar lärarledd undervisning per vecka.

#2 Likställ studier med arbete gällande sjukpenning hos Försäkringskassan.

#3 Ge personer som går från studier till arbetssökande rätt till a-kassa.

#4 Höj föräldrapenningen i nivå med studiestödet för studenter utan tidigare arbetsinkomst.

#5 Sänk hyrorna genom att minimera parkeringsplatser för nya studentbostäder.

#6 Höj bostadsbidraget för studenter och basera det enbart på studerade terminer.

#7 Öka bidragsdelen i studiemedlet för att den släpar efter prisutvecklingen.

#8 Slopa förslaget om höjd CSN-ränta från 2023 för finansiering av omställningsstödet.

#9 Ge studenter som har återbetalat delar av studielånet samma kvot av nya år.

#10 Gör det obligatoriskt att ha tillgång till psykolog hos alla studenthälsor.

Sjukvården och insatser för jämlik folkhälsa har alltför länge blivit för lågt prioriterat. Att ta hand om oss människor går dessutom hand i hand med att värna om djur och natur. I ett hälsofrämjande samhälle ser vi även till så att vår planet mår bra.

#1 Rikta anslag till forskning om kvinnors och transpersoners vård och hälsa.

#2 Lägg mer pengar på vård och hälsofrämjande insatser för transpersoner.

#3 Höj ingångslönen för nyutexaminerade i vården.

#4 Utbilda fler, höj lönen och sänk arbetstiden i vården.

#5 Utbilda fler socialmedicinare och lägg mer pengar på folkhälsoarbetet.

#6 Gör hälsosam och hållbar mat till standard i offentliga verksamheter.

#7 Utöka stödet till mansjourer och utbilda rättsväsendet om mäns våld mot kvinnor.

#8 Skydda tätortsnära skogar och skapa fler grönområden i tätorter.

#9 Sätt stopp för privata vinst-uttag i skolan, vården och omsorgen.

#10 Anpassa städer till förmån för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik.

Ännu mer politik

Valmanifestet är inte all vår politik som vi har utvecklat och driver. Vid sidan om Miljöpartiets partiprogram har vi vårt eget idéprogram med ännu mer politik.

Nu i april–maj lanserar vi valmanifestet genom att kampanja på ett tjugotal lärosäten i landet. Vill du kampanja med oss? Hör av dig till vår regionala valkampanjledare för ditt lärosäte.